Tystad man

Mobbning kan leda till självmord

2011-11-22

Mobbningsoffer och tortyroffer visar på samma reaktioner. Hjärnan påverkas och de utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. Det berättar Reza Emdad, hjärnforskare och psykoterapeut.

Reza Emdad är docent i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet. Han har i flera år arbetat med hjärnforskning och med tortyroffer från krigszoner, som lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och komplex PTSD. Mobbningsoffer visar samma reaktioner som tortyroffer, enligt Reza Emdad. Hjärnan påverkas.

– I magnetkameran har jag till exempel sett att en del av hjärnan, hippocampus, minskar i volym, och blir skrynklig hos tortyroffer. Miljön hade blivit toxisk på grund av obalans i neurokemiska nätverken och överskott av stresshormonet kortisol i denna del av hjärnan, som har med korttidsminnet att göra. Reza EmdadReza Emdad

Det är möjligt att liknande reaktioner kan uppstå hos mobbningsoffer. De får koncentrationssvårigheter, mardrömmar, flashbacks, alltså minnesblixtar, och många andra problem.

Studier visar att det räcker att vara utsatt för mobbning i sex månader och i genomsnitt minst en gång i veckan för att vissa individer utvecklar symtom på PTSD. Detta på grund av att mobbningsdrabbade individer upplever återkommande mikrotrauman, enligt Reza Emdad.

Hjärnan förändras

Det finns två internationella studier som visar att det uppstår andra förändringar i olika delar av hjärnan, både hos den som mobbar och den drabbade. Genom att använda magnetkamera visade forskarna i en studie att i förövarens hjärna aktiverades de delar som representerar smärta, när de tittade på bilder som handlade om att någon var avsiktligt utsatt för smärta. Samtidigt aktiverades belöningssystemet. Detta tyder på att mobbarna njöt av att se andra lida av smärta.

I en annan studie, visade forskarna att mobbade individer visade avvikelser i en annan del av hjärnan som kallas corpus callosum - en tjock bunt av fibrer som förbinder höger och vänster hjärnhalva, och som är viktigt i visuell bearbetning, minne och inlärning.

– Dessa resultat får man ta med en nypa salt. De måste bekräftas innan de kan tolkas som nya bevis. Det enda man kan säga säkert om dessa studier är att både förövare och de mobbade uppvisar ovanliga reaktionsmönster i hjärnan, säger Reza Emdad.

Infekterad organisation

Konflikt och mobbning är inte samma sak, enligt honom. En konflikt kan leda till utveckling, om den behandlas på rätt sätt, medan mobbning kräver helt andra åtgärder.

– En konflikt kan ibland behövas i en organisation för att dynamiken ska leva upp och produktiviteten öka. Mobbning däremot leder alltid till minskad produktivitet. Studier visar att arbetsplatser förlorar flera miljoner kronor varje år.

I en mobbningsspiral är det alltid mobbaren som är mäktigare än den drabbade.

Hjärnan påverkasHjärnan påverkasDet är sällan som det går att bryta en mobbningsspiral på en arbetsplats utan hjälp från en individ som antingen är mäktigare än mobbaren på arbetsplatsen eller som kommer utifrån och bryter ner mobbningsspiralen, enligt Reza Emdad.

Han menar att mobbning ”infekterar” hela organisationen genom att den har psykiska hälsokonsekvenser även för vittnena.

– De kan antingen förbli passiva och titta på eller försöka gripa in och hjälpa till. Det leder ofta till att de själva också blir drabbade.

Att vara vittne till mobbning var också en riskfaktor som, oberoende av andra riskfaktorer, hade orsakat en depression vid en mätning 18 månader senare.

Brist på medkänsla

De som blir offer har ofta en speciell personlighet. De är kompetenta och tycker om utmaningar.

– Det finns flera studier som visar att kompetens är en riskfaktor. Det handlar om revirbeteende hos den som känner sig hotad och ser sig förlora mark och resurser. En maktobalans har uppstått.

Förövaren har inte förmåga att känna med i andras lidande eller se hälsokonsekvenserna av mobbningen. Han eller hon kan inte reflektera över sitt beteende.

– Det kan vara så att förövaren har brist på mentalisering, eller ”theory of mind”. Det betyder att man inte kan se sig själv utifrån eller andra människor inifrån. Han eller hon kan inte föreställa sig hur offret känner sig och förstår inte heller sina egna signaler.

En sådan människa har helt enkelt brist på inlevelseförmåga, som hjärnforskningen också har visat.

Det finns fyra mobbningstyper: horisontell, hierarkisk, dold och öppen mobbning på arbetsplatsen. Horisontell mobbning avser mobbning bland anställda på samma nivå, med formell eller informell och oskriven makt. Hierarkisk mobbning förekommer mellan olika nivåer av organisationen.

I alla fyra mobbningstyper råder en maktobalans mellan mobbaren och mobbningsoffret. Problemet är vanligare i hierarkiska miljöer. När mobbning utvecklas på en arbetsplats påverkas hela organisationen negativt. Med tiden accepteras mobbningen och integreras i arbetsplatskulturen.

Intervention

Reza Emdad har inlett ett forskningsprojekt, stött av AFA Försäkring, där han jämför akademiska arbetsplatser med industriella arbetsplatser när det gäller mobbning.

Studien går till så att 5 000 personer i akademisk miljö och 5 000 personer i industriell miljö har svarat på en enkät. Den innehåller frågor om den svarande själv har blivit utsatt för mobbning eller har varit vittne till mobbning. KrigszonKrigszon

– Våra preliminära resultat när det gäller industriella arbetsmiljöer visar att det där finns både individuella och organisatoriska riskfaktorer till mobbning, säger Reza Emdad.

De organisatoriska faktorerna var brist på stöd från medarbetare och rollkonflikter, det vill säga otydliga förväntningar och krav.

Studien ska leda fram till ett interventionsprogram för företagshälsovården, som riktar sig mot hela arbetsplatsen, både mot offret, förövaren och vittnena.­

Intervention gentemot de drabbade kan ske på tre nivåer. Dels mot de mobbningsdrabbade, som klarar att kämpa emot eller flyr i ett tidigt skede, dels mot de drabbade som inte kan kämpa emot eller fly, utan lider av tillfällig eller långvarig psykisk och/eller fysisk ohälsa och har svårt att komma tillbaka till arbetslivet. Slutligen också mot dem som inte kan komma tillbaka till arbetslivet och som lider av allvarlig och långvarig psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Detta kan i slutändan leda till självmord.

Projektet ska vara slutfört 2013.

Personligheten spelar in

Professor Ståle Einarsen vid Bergens universitet i Norge är en auktoritet inom forskningen om mobbning. Hans böcker om mobbning finns också på svenska. En studie från 1994 bland 4 700 arbetstagare och arbetsgivarrepresentanter i Norge visade att mobbning hade fyra viktiga orsaker:

dåligt ledarskap,

dåligt socialt klimat,

låg egen kontroll över arbetet

otydliga förväntningar och krav.

Han hänvisar till andra studier som har visat att hektiskt och monotont arbete orsakar konflikter. I botten finns en stressande arbetsmiljö och frustration bland arbetstagarna. Men han menar också att studien visar att mobbning inte enbart går att förklara med arbetsmiljöfaktorer utan att även anställdas personlighetsdrag spelar in.

Gäst 20 mars, 2012 - 07:56

Mobbning startar med en avhumansering.Därefter förtjänar offret att behandlas illa.Gruppen omkring på en arbtsplats består av medlöpare och s.k. vindflöjlar. Polarisering har pågått länge i slimmade och röriga organisationer. Det finns inte ett fall som är det andra likt. Gemensam nämnare är dock att stöta ut eller krossa den enskilde. Genom att från början jaga på bred front blir effekten förödande. Den skoningslösa mellanchefen har ingen medmänsklighet.När ärendet hamnar i förhandling eller domstol bedöms det som konflikt mellan organisation och enskild. Arbetskonflikt gäller inte som argument på rättshjälp enligt hemförsäkring. Då är gruppen i mål och locket läggs på. Det kallas då överenskommelse, dock utan alternativ.

Gäst 13 december, 2012 - 02:43

Tack så hemskt mycket. Vad bra beskriver du de sadistiska odjurens beteende; kort och konsist.

Gästen 12 september, 2014 - 09:56

Mycket bra beskrivning.
Har en utsetts till syndabock kan ALL slags skit läggas på en.
Och ENBART skit!
ALLA ens goda egenskaper, alla ens relevanta frågor, alla ens handlingar körs genom SYNDABOCKSFILTRET - och räknas därför inte längre som relevanta över huvud taget.

Gäst 20 mars, 2012 - 11:40

Det Gäst 7:56 skriver är tyvärr alltför sant.Trakasserierna fortsätter om den drabbade försöker få ut på den försäkring som skall gälla Då krossas det lilla som finns kvar av självförtroendet och den drabbade fråntas allt hopp om att bli behandlad som någon med mänskligt värde. Statens myndigheter väljer att utsätta dem för en hånfull handläggning med det ena avslagsbeslutet efter det andra tills hela det sociala livet är utplånat.De dar sig inte för att manipulera lagrum och handlingar för att sökanden skall förstå hur värdelös han/hon är.Väljer man därefter att leva blir livet ett ständigt tragglande i fattigdom.Utanförskapet blir totalt.

Gäst 27 maj, 2012 - 11:18

Det skulle vara bra om en driven journalist grävde i hur en som insjuknat i PTSD efter långvarig mobbning behandlas av oseriösa försäkringskassehandläggare och domstolsperonal. De gaddar ofta ihop sig mot den allvarligt sjuke och ansätter denne för flera grova förljdkränkningar med hjälp av förvrida lagtolkningar och sin maktpossion så rena justitsiemorden sker. Den som vågar anmäla arbetsskada och därefter ansöka om livränta enligt Arbetsskadelagen blir ett offer för ett korrupt rättsystem och om denne inte begår suisid blir denne ett mänskligt vrak.

Spagge 29 maj, 2014 - 11:17

Är man utsatt för mobbning/kränkande särbehandling av högsta Chef/GD på en statlig myndighet har man INGENTING att komma med i rättsstaten Sverige!
Arbetsgivaren har ALLTID rätt.
Och Försäkrings kassan och AFA försäkring får man MOT sig.
Ofta även sin egen fackförening.

Sina mardrömmar, flash backs och dåliga ekonomi får man reda ut själv och försöka överleva.
Eller ta sitt liv.

Det borde hända något kring detta NU i Sverige.
Något för våra PARTIER ett VALÅR???
Lars Persson-fallet i Krokom får inte ha vart förgäves.
Amen.

Gäst 5 mars, 2015 - 18:16

Hej
Jag håller med dig om allt du skriver som enskild person så är man så liten.
Kommun och chefer mm får gör och bete sig hur som helst kränka , ljuga, mm .
Det är alltid fel på oss som blir utsatta. Har själv varit utsatt av mina fd arbetsvänner och chef och hela staben. Kvittade hur jag än gjorde så hittade chefen fel och ljög ihop en massa skit om mig . Skulle bli omplacerad ca 10 ggr men jag flyttade inte på mig för jag undrade vad det var jag hade gjort. Det fanns inget och till slut så hette det SAMARBETSSVÅRIGHETER,,,,,,
Pga av allt detta fick jag värk i hela kroppen ,posttraumatiskstresssyndrom. , stress mm tappade minnet ,mm till slut så blev jag tvångs omplacerad men försök med advokats hjälp vågade inte kommunen komma på möte med mig..
Det måste bli en stor förändring om mobbing mm det är inte bara jag som person som blir drabbad utan barnen ,mannen , föräldrarna som mår dåligt ..

Med vänlig hälsning, en som har haft en lång väg tillbaka är inte framme än fast det har gått 7 år....

Gästen 12 september, 2014 - 09:56

Mycket bra beskrivning om avhumanisering, första Gäst!.
Har en utsetts till syndabock kan ALL slags skit läggas på en.
Och ENBART skit!
ALLA ens goda egenskaper,
alla ens relevanta frågor,
alla ens handlingar körs genom SYNDABOCKSFILTRET -
och räknas därför inte längre som relevanta över huvud taget.

liliana byström 30 mars, 2015 - 14:54

min make sedan 50 år tillbaka arbetade son förskolepsykolog på socialförvaltningen i Solna Kommun
det var under tiden då psykoterapin fick fäste i Sverige som "det mest överlägsna terapiform"
med Socialstyrelsens goda min
det skapades nätverk på arbetsplatserna som använde sektliknande metoder för att bli av med sådana som inte blev frälsta av den nya läran
och ingen stoppade dem de var starka och hade stöd i samhället och politikerna som Margit Norell /läs dan Josefssons bok "mannen som slutade ljuga" om Thomas Qwick/skrev i ett av sina brev till sin amerikanska guru att läget ser ljust ut för psykoterapins anhängare hon har som sina patienter en del betydelsefulla personer som kan påverka samhället i rätt riktning
nätverket på Ulfs arbetsplats skydde inga medel för att eliminera alla som hotade dess maktposition
Visa psykologer teg och accepterade visa blev tvungna att säga upp sig
Ulf trodde in i det sista att det fanns lagar MBL AML arbetsrätt etc

Ulf ansåg att varje person som behöver hjälp har rätt enligt HSL och Socialstyrelsen att få den terapiform som var adekvat till dennes behov och var vetenskapligt beprövad och det var inte psykoterapin och det vet vi idag
han anmälde tillm Socialstyrelsen och Ansvarsnämnden
utan gensvar ju Socialstyrelsen kunde bara meddela att detta är ett arbetsplatsproblem
idag gör Socialstyrelsen avbön och beklagar dessa kränkningar som Ulf utsattes för men de hade inte
befogenhet att blanda sig i på arbetsplatserna???

Ulf var hotet han blev isolerad ingen talade med honom undanhölls info blev skickad hem sattes i ett förråd blev fråntagen sina arbetsuppgifter för att till slut få sparken men samtidigt anställdes en konsult med psykoterapeutisk utbildning

Ulf blev sjuk och än en gång blev han förödmjukad av FK och domstolen då de hänvisade till undantagsparagrafen i AML
Märk väl att han var redan allvarligt sjuk då han hade fullt upp med FK och domstolen

han anlitade en advokat som gjorde ett utlåtande där hon kan inte förstå hur FK tänkte när Ulf hade påtagliga skriftliga bevis på den kränkande särbehandlingen han utsattes för och om nämnden hade en annan sammansättning hade de säkerligen itfallit till Ulfs fördel

Idag har Ulf hjärnskador på främre hjärnloben och är i behov av omvårdnad

Jag har begärt Ulfs journaler alla vårdinstanser
och vill se om det finns ett samband mellan hans sjukdom och mobbningen han utsattes för och k0nsekvenserna av detta för mycket stämmer på honom beskrivningen av PTSD
Jag behöver hjälp med detta och önskar tips

hur skall jag gå vidare Ulf vill ha rättvisa han har in6te gjort något för att straffas med sjukdom social isolation usel ekonomioch

Vill du annonsera?

För priser mm maila Anna Holmgren

email: ana.holmgren@gmail.com

 

Kalendarium

2018-04-10

Seminarium om handeksem

Välkommen till ett seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet

Nyhetsbrev

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Annons:

TYA maj 2013-2014

Annons:

Annons: Transport förebygger